• Ülés • Rendőrség Tudományos Tanácsa 2021. évi ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa (a továbbiakban: RTT) 2021. május 27-én Dr. Németh József PhD. r. ezredes, elnök vezetésével megtartotta éves ülését.

  Az RTT éves eseményén a tagokon kívül részt vett Dr. Sabjanics István ny. r. dandártábornok a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője, a Belügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: BTT) titkára, valamint Zsákai Lénárd r. főhadnagy a Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztály munkatársa, EU H2020 pályázati szakértő.

  Országos rendőrfőkapitány úr képviseletében Dr. univ. Dsupin Ottó ny. r. vezérőrnagy úr fejezte ki főkapitány úr köszönetét és elismerését az RTT tagjainak, a rendészettudomány területén tett éves tevékenységükért. Kiemelte, hogy az RTT működésével jelentősen hozzájárul a rendőrség tudományos életéhez és innovációs tevékenységéhez.
  Dr. Németh József PhD r. ezredes úr ismertette az RTT 2020. évében végrehajtott főbb feladatait, valamint kiemelte, hogy a pandémia miatt kialakult helyzetre tekintettel a 2020. évre tervezett tudományos konferenciák elmaradtak, melynek ellensúlyozására az RTT nagyobb hangsúlyt fektetett a tudományos kiadványok megjelentetésére, a publikációk készítésére, valamint a kutatásokban való részvételre.
  A 2020. évben kiírt pályázati felhívásra 19 pályamunka érkezett, az elismerések átadására a Belügyi Tudományos Tanács Tudománynapi záróünnepségén került sor. Ezredes úr kiemelte a beérkezett és díjazott pályaművek gyakorlatban történő hasznosíthatóságát.
  Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár úr felszólalásában kiemelte, hogy 2020-ban a pandémia miatt kialakult nehézségek ellenére is az RTT aktívan és eredményesen tevékenykedett, kiemelkedőnek tartja elnök úr beszámolóját, majd kiemelte, hogy az RTT működését továbbra is támogatja.
  Dr. Németh József PhD r. ezredes úr ismertette továbbá az RTT 2021. évi munkatervét, melynek keretében kiemelte az RTT szerepét a folyamatban lévő és az új kutatásokban, illetve projektekben is, valamint a publikációk és kiadványok fontosságát. Hozzátette, hogy az idei évben – a járványügyi helyzet függvényében – a tudományos konferenciák szervezésére nagy hangsúlyt kell fektetni.

  Zsákai Lénárd r. főhadnagy úr prezentációjában összefoglalta a ROBORDER projekt jelenlegi helyzetét és a kapcsolódó eredményeket. Ismertette a Horizont 2020 (2014-2020) keretprogram paramétereit és annak alapvető célkitűzéseit, valamint kutatás-fejlesztési aspektusait. Prezentációjában bemutatta a 2017-2020 SMILE – Smart Mobility at European Land Borders testvérprojekt eredményeit is.
  Dr. Sabjanics István ny. r. dandártábornok úr felszólalásában kiemelte, hogy a belügyi ágazat terén az RTT a legaktívabb és a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja a tudományos tanácsok közül.
  Ismertette a 2021. évre a BTT által tervezett fontosabb rendezvényeket és eseményeket. Kiemelte, hogy a BTT a rendezvényeket hibrid módon (on-line és jelenlét formájában) tervezi megszervezni. Hozzátette, hogy továbbra is támogatja az RTT szervezésében végrehajtásra kerülő rendezvényeket, ezen kívül kiemelte a „Turizmus és biztonság”, valamint a „Vezetői Akadémia” című konferenciák fontosságát.

  Dr. Gaál Gyula PhD r. ezredes úr tájékoztatást adott továbbá a Rendőrségi Tanulmányok aktualitásairól. Kiemelte, hogy a 2020. évben a negyedévente megjelenő számok mellett kiadásra került a Rendőrség 100. évfordulója alkalmából a Rendőrségi Tanulmányok „100 éves a magyar rendőrség” című különszám. Az idei évi tervek között szerepel a Rendőrségi Tanulmányok angol nyelvű kiadásának megjelentetése, valamint a tanulmányok DOI azonosítóval történő ellátása.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2019. június 19-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2019. június 19-én Dr. Németh József PhD. r. ezredes, elnök vezetésével megtartotta soron következő ülését, melynek keretében együttműködési megállapodás aláírására került sor az Országos Rendőr-főkapitányság és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. között.
  A Rendőrség Tudományos Tanácsa ülésén a Tanács tagjain túlmenően részt vett Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, Dr. Birkner Zoltán, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Dr. Sabjanics István, Dr. Grasselli Norbert és Bognár Ildikó.
  Dr. Németh József PhD. r. ezredes, köszöntötte a Rendőrség Tudományos Tanács tagjait és a meghívottakat. Felkérte a feleket az együttműködési megállapodás aláírására.

  A hosszú távú együttműködés célja az eredményesebb és hatékonyabb rendvédelmi tevékenység, közös kutatás és fejlesztés végzése, a hazai, illetve nemzetközi kutatási és fejlesztési pályázatokon való sikeres részvétel továbbá a kutatás és fejlesztés eredményeinek biztonsági hasznosítása, valamint a Rendőrség munkájának segítése.
  Dr. Balogh János r. vezérőrnagy úr, országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy már régóta kapcsolatban van a rendőrség tudományos életével és támogatja a kutatási tevékenységeket. Elkötelezett híve a rendőrségi és a belügyi tudományos munkának. Számít rá, hogy a kutatásokba fektetett energia a hétköznapi megoldásokban meg fog térülni.
  Főkapitány úr köszönetét fejezte ki a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőinek, kiemelte a megállapodás jelentőségét, továbbá sok sikert és eredményes kutatásokat kíván a Rendőrség Tudományos Tanácsa részére.
  Dr. Németh József PhD. r. ezredes úr elmondta, hogy a Rendőrség Tudományos Tanácsa törekszik arra, hogy a kutatási eredmények a gyakorlati élet hasznára váljanak. Véleménye szerint minden módszernek, minden eljárásnak és minden újításnak az alapját a tudományos kutatási eredmények adják.
  Dr. Birkner Zoltán úr a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője gratulált a két aláíró félnek. Elmondta, hogy a magyar innovációs és kutatásfejlesztési infrastruktúra véleménye szerint jó helyzetben van. Az egyes kutató intézetek megfelelően működnek, de az a tapasztalat, hogy hiányzik az összekötő elem. A hatékonyság növelése érdekében meg kell teremteni e kapcsolatot, a kommunikáció és az együttműködés terén.

  Az együttműködési megállapodás aláírását és a felszólalásokat követően Dr. Németh József PhD. r. ezredes úr megtartotta éves beszámolóját, melynek a fő gondolatai a következők voltak.

  - A 2018. év rendkívül tartalmas volt, számos rendezvényt szervezett és támogatott a Rendőrség Tudományos Tanácsa, melyek a következők voltak:
  o „Vezetni és irányítani a digitális világban” című konferencia, mely során olyan témákat érintettek az előadók, mint a mesterséges intelligencia és a közszolgálat kapcsolata, az innováció, a kiberbiztonsági stratégia és felülvizsgálatának szükségessége, valamint a vezetés a digitális világban.
  o ötödik alkalommal került megrendezésre a „Vezetői Akadémia” című konferencia.
  o Körmenden megrendezésre került az „Új irányok és lehetőségek a toborzómunkában” munkacímű nemzetközi tudományos, szakmai konferencia.
  o „III. Turizmus és biztonság” nemzetközi tudományos konferencia hagyományteremtő szándékkal, a 2016-ban indult nemzetközi konferencia-sorozat folytatása.
  - Rendőrség Tudományos Tanácsa által támogatott konferenciák:
  o „A hazai migrációkezelés legújabb tapasztalatai”,
  o „Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin” tudományos konferencia,
  o „ A XXI. század biztonsági kihívásai” nemzetközi, tudományos konferencia.
  - A 2018. évi pályázati felhívásra az előző évekhez képest sokkal nagyobb volt az érdeklődés és értékes tanulmányok születtek.
  - 2018. évben megkezdődött „Az új belügyi vezető-kiválasztási és vezetőképzési rendszer hatékonyságvizsgálati módszertanának tudományos alapon történő elméleti kidolgozása” c. kutatás, melynek kutatásszervezője Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. alezredes asszony.
  - A 2015-ben és 2016-ban megnyert Horizont 2020 Európai Uniós kutatási-fejlesztési projektek keretében 2018. évben tovább folytatódtak a kutatások a következő témákban:
  o A német Integrált Kockázatelemzési Európai Virtuális Intézet (EU-VRi) által benyújtott, SMARTRES (Kritikus Infrastruktúrák Védelme – Smart Resilience Indicators for Smart Critical Infrastructures) nevet viselő pályázat.
  o A görög/luxemburgi European Dynamics SA cég által benyújtott, I-BORDER (Hordozható Intelligens Ellenőrző Rendszer) nevet viselő pályázat.
  o Horizont 2020 Biztonságos Társadalmak kategórián belül nevesített „Határbiztonság és Külső Biztonság” fejezet alatt a portugál TEKEVER cég által benyújtott, ROBORDER (Határőrizeti célú autonóm robotrajok) nevet viselő pályázat.
  o A Biztonságos Társadalmak kategórián belül nevesített „Határbiztonság és Külső Biztonság” fejezet alatt a görög CERTH (Görög Kutatási és Technológia Központ) kutatóintézet által benyújtott, SMILE – korábban COBE (Európai határok „okos” mobilitásfejlesztése) elnevezést viselő pályázat.


  A 2018. évi beszámolót követően Dr. Sabjanics István úr bemutatta az irányítása alá tartozó 2019. május 01-el megalakult Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztályt. Tájékoztatást adott a mesterséges intelligencia munkacsoport munkájáról. Elmondta, hogy a munkacsoport elkészített egy szakmai anyagot, ami az egész ágazatot lefedi, emellett rendeztek már egy workshop-ot is, ahol a rendőrséget Dr. Nemes Zoltán képviselte.
  Dr. Németh József Phd. r. ezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől a 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását, amelyet a Tanács egyhangúlag elfogadott.
  Dr. univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok egyetértésével Dr. Németh József PhD. r. ezredes úr javasolta Fülöp István r. őrnagy urat a Rendőrség Tudományos Tanácsa titkári feladatainak ellátásra. A javaslatot a Tanács egyhangúan elfogadta.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2018. március 26-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2018. március 26-án Dr. Németh József PhD r. ezredes, elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Dr. Németh József r. ezredes köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagyot, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettest, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagyot, Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkárt, valamint a meghívott vendégeket és előadókat. Elmondta, hogy az elmúlt évben négyen távoztak a tudományos tanácsból. A távozók helyére Dr. Bak Sándor r. ezredes, Dr. Nagy Richárd r. alezredes, Dr. Kardos Sándor r. alezredes és Dr. Less Ferenc r. alezredes kerültek.
  Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy az országos rendőrfőkapitány üdvözletét tolmácsolta a tudományos tanács tagjainak. Elmondta, hogy a tanács 2017-ben nagyon hasznos munkát végzett, kezdeményező és aktív volt. Az új tagok részére átadta a megbízó leveleket.
  Dr. Németh József r. ezredes ezt követően megtartotta éves beszámolóját, amelynek főbb gondolati csomópontjai a következők voltak:
  - A 2017. év rendkívül tartalmas volt, számos rendezvényt szervezett a tudományos tanács, többek között Körmenden, Balatonföldváron, Győrben és Zalakaroson.
  - A 2017. évi pályázati felhívásra a szerény érdeklődés ellenére is értékes tanulmányok születtek, majd ismertette a díjazott pályamunkákat.
  - A rendőrség körében is egyre nagyobb az érdeklődés a doktori képzés iránt. A tagok közül hárman szereztek fokozatot Gárdonyi Gergely, Kardos Sándor és Less Ferenc.
  - Ismertetésre került az EU Horizont 2020 kutatások állása. A tudományos tanács önálló kutatásai közül a rendőri alapkompetenciák kutatás került kiemelésre, melynek eredményeit Dr. Malét-Szabó Erika r. alezredes ismertetett.
  Az ülésen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára elmondta, hogy kidolgozták a doktori gyakornoki rendszert, a PhD képzés költségét négy fő esetében tudják fedezni.
  Dr. Szele Tamás r. alezredes a Horizont 2020 által finanszírozott négy ORFK-s pályázatról számolt be, amelyeket a tudományos tanács kezdeményezett. Mindegyik kutatás határrendészeti témában folyik. Dr. Székely Zoltán r. őrnagy a Smartres és a Roborder programok részleteit ismertette.
  Dr. Németh József r. ezredes , a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől 2017. évi tevékenységről szóló beszámoló, valamint a beterjesztett 2018. évi munkaterv elfogadását, amelyet egyhangúlag elfogadtak.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017. március 8-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017. március 8-án Dr. Németh József PhD. r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.

  Dr. Németh József elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány beszédében elismerte a tudományos tanács 2016. évben végzett munkáját. Hangsúlyozta, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság támogatja a Tanács tevékenységét, a szervezett konferenciák magas színvonalúak voltak és hozzájárultak a rendőrség magasfokú társadalmi elismertségéhez. Az idei év kiemelt kutatási témáihoz kérte felvenni a kiberbűnözés, az illegális migráció, a közlekedésbiztonság, valamint az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztését, kutatását.

  Dr. Németh József elnök beszámolójában elmondta, hogy az RTT a 2016. évi tevékenységét eredményesen végezte, számos konferenciát szervezett és támogatott. A kutatások terén a hazai kutatások mellett az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben - a Tanács kezdeményezésére, és koordinálásával – részt vesz az ORFK. Bejelentette, hogy Rendőrségi Szemle címmel tudományos folyóirat alapítását kezdeményezi, ami lektorált, ISSN számmal és szerkesztőbizottsággal rendelkezik majd.

  Az ülésen Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület tagja ismertette a Rendészettudományi Kar eredményeit, valamint a jövőbeli terveket. Elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem öt éves lett, valamint a Víztudományi Kar létrehozásával a karok száma ötre bővült. Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára tájékoztatást adott arról, hogy a Belügyi Tudományos Tanács digitális biztonság témában munkacsoportot alapít, a kutatás végén e-tananyag készül. Hozzászólásában méltatta a Rendőrség Tudományos Tanácsa elmúlt időszakban végzett tevékenységét, megköszönte az ORFK vezetésének a belügyi tudományos tevékenység támogatását.

  Prof. Dr. Kerezsi Klára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Doktori Iskolájának vezetője bemutatta doktori iskolát, annak képzési rendszerét és a megalakulás körülményeit. Tájékoztatójában említést tett a rendészettudományi doktori képzés fontosságáról és szükségességéről, majd együttműködési javaslatot fogalmazott meg a tudományos tanáccsal közös kutatásokra vonatkozóan.

  Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől 2016. évi tevékenységről szóló beszámoló, valamint a beterjesztett 2017. évi munkaterv elfogadását, amelyet a Tanács egyhangúlag elfogadott.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2016. március 2-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2016. március 2-án dr. Németh József r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Az országos rendőrfőkapitány úr távollétében dr. univ. Dsupin Ottó r. ezredes, rendőrségi főtanácsos köszöntötte a tagokat. Tolmácsolta altábornagy úr köszönetét és elismerését, amely az újjáalakulás óta megtett munkáért illeti a tudományos tanácsot. A rendőrség vezetése a jövőben is támaszkodni kíván az elért tudományos eredményekre. A „Jó állam - jó rendészet” projekt jól példázza az elmélet és a gyakorlat összhangját. Megújult palettával továbbra is igényt tartanak a Vezetői Akadémia folytatására. Jelentősnek tartotta a nemzetközi tevékenység megjelenését, amit öt konzorciumi tagság és két projekttagság igazolt. Az idei év kiemelt kutatási témáinak sorolta az élet- és vagyonbiztonságot, a közlekedésrendészetet és a migrációs válsághelyzetet.
  Az ülésen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára tájékoztatást adott a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek tudományos tevékenységéről, a pályázati tapasztalatokról és az aktuális tudományszervezési feladatokról. Prof. Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, az MTA doktora bejelentette, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megalakult a Kutatási Tanács, valamint létrejött a Rendészettudományi Kollégium, amelyet ő vezet. Dr. Janza Frigyes nyugállományú r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület ügyvivője beszámolt a Rendészettudományi Doktori Iskola megalakulásáról, a doktori képzés időszerű kérdéseiről.
  Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke ismertette a testület 2015-ben végzett tevékenységét, majd beterjesztette a 2016. évi munkatervet, amelyet a tanács egyhangúlag elfogadott.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2015. március 18-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2015. március 18-i ülésén dr. Németh József r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Az ülésen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára tájékoztatást adott a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek tudományos tevékenységéről és az aktuális tudományszervezési feladatokról. Dr. Janza Frigyes nyugállományú r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület ügyvivője beszámolt a rendészeti felsőoktatás időszerű kérdéseiről. Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke ismertette a testület 2014-ben végzett tevékenységét, majd beterjesztette a 2015. évi munkatervet, amelyet a tanács egyhangúlag elfogadott.