konferencia

Kiberbiztonsági Játs(s)zMa vetélkedő

Idén is megrendezi a Belügyi Tudományos Tanács a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel és a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társasággal közös szervezésben, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, valamint a PricewaterhouseCoopers Kft. szakmai támogatásával az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében a Kiberbiztonsági Játs(s)zMa már ismert és kedvelt vetélkedőjét.
A vetélkedő játékvezetője Keleti Arthur, az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás alapító elnöke, valamint Bor Olivér nb. százados, nb.tanácsos, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense, szóvivője.
vetélkedőre idén 4 területről várunk jelentkezőket: a vetélkedő első napjának délelőttjére a belügyi-rendészeti ismereteket és a vízügyi ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, az első nap délutánjára az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói jelentkezhetnek. A vetélkedő második napjának délelőttjére a rendvédelmi technikumok tanulóit és a felsőoktatás hallgatóit, a második nap délutánjára a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezőket várjuk. A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezhetnek. A résztvevőknek átlagos informatikai, felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük.
Részletek

konferencia

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázati felhívása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.
A pályaműveket az alábbi témakörökben lehet benyújtani:

  • - A létfontosságú rendszerelemek ellenálló képességének (resilience) fejlesztési lehetőségei,
  • - A veszélyes üzemek elöregedési folyamataival (ageing) kapcsolatos kutatások,
  • - A szélsőséges időjárás következményei a tűzoltói munka során,
  • - Műszaki mentés a 21. században,
  • - Katasztrófák, kockázatok, reziliencia,
  • - A rohamosan fejlődő akkumulátorgyártás során keletkező tüzek füstfejlődésének áramlástani és élettani jellemzői,
  • - Ipari környezetben meglévő kiürítési útvonalak biztonságos használatát veszélyeztető hatások tűzeset során,
  • - A villámvédelem és a robbanásvédelem közös területeinek, biztonságának hazai gyakorlata,
  • - A digitális oktatás előnyei, hátrányai és várható következményei.

A pályázatok postára adásának határideje: 2021. szeptember 30.
Részletek

konferencia

A 75 éves prof. dr. Korinek László köszöntése


  A tudomány kizárólagos kompetenciája, hogy
elemzi azt, ami világegyetemünkben van,
s azt, hogy ami van, annak mi az oka.
Szentágothai János

A Belügyi Tudományos Tanács valamennyi tagja nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük 75. születésnapja alkalmából prof. dr. Korinek Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar emeritus professorát, a kriminológia, a rendészettudomány nemzetközileg elismert kutatóját.

A fenti Szentágothai-idézet nem véletlen. Korinek László akadémikust, a hazai kriminológia kiemelkedő művelőjét, mi több, megújítóját, egész eddigi munkássága alatt a bűnözés természetének megismerése, okainak feltárása, a szebb és igazságosabb élet megteremtése vezérelte. Olyan rendkívüli képességgel kutatta azt, amit oktatott, és oktatta azt, amit kutatott, ami csak a legnagyobbaknak adatott meg. A tudományban soha nem ismert és nem ismer lehetetlent. Nem ismer, mert szakmai meggyőződéssel vallja, hogy ami ma még ismeretlen, ami ma még feltárásra vár, az holnap megismerhetővé, feltárhatóvá válik.

Korinek László 1946. május 25-én született Ácson. 1971-ben szerzett jogi diplomát, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanársegéd, 1975-től adjunktus, 1984-től docens, 1996-tól egyetemi tanár volt. 1984-ben lett kandidátus, 1996-ban habilitált. 1998-ban védte meg nagydoktori disszertációját. 2007-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, majd 2013-ban rendes tagjává. 1990-től a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkára, 1991-1993 között a Belügyminisztérium Rendészeti Hivatal elnöke. A Belügyi Szemle 1993 és 2019 között Korinek László főszerkesztésével fémjelzett időszak alatt érte el a folyóirat A kategóriás tudományos minősítését.

Korinek László eddigi életművének a számtalan könyv, tudományos folyóirat mellett talán legfontosabb lenyomata a kétkötetes Kriminológia I-II. címet viselő enciklopédia, amellyel nem csupán a bűnügyi tudományok művelőit, hanem a szélesebb, laikus közvéleményt is megajándékozta. Köszönjük szépen Professzor Úr!

Tisztelt Professzor Úr! Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig olyan alkotó kedvvel folytassa tudományos munkásságát, mint amilyennel az elmúlt közel félévszázad során tette. Ehhez kívánunk mindenek előtt jó egészséget, megannyi erőt, magánéletében sok-sok boldogságot.

Isten éltesse sokáig Professzor Úr!

konferencia

Pályázati felhívás – Digitális oktatás a rendvédelmi képzésben

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet Digitális oktatás a rendvédelmi képzésben címmel. A pályázat célja, hogy támpontot vagy akár konkrét segítséget nyújtson a szakmai tárgyat oktató pedagógusok, oktatók és kiképzők számára azzal, hogy a pályaművek a rendészeti és rendvédelmi digitális oktatásban alkalmazható, szaktárgyakra vonatkozó tananyagokat, módszereket és oktatási gyakorlatokat, a jól bevált (best practice) módszereket, a kiterjesztésre érdemes tapasztalatokat bemutatják.
A pályázatra kizárólag a belügyi pályaorientációs képzést folytató köznevelési intézmények, a rendészeti pályaorientációs képzést folytató szakképző intézmények és a rendőr tiszthelyettes szakmai oktatást/képzést folytató technikumok, felnőttképző és továbbképző intézmények szakmai tárgyat oktató pedagógusai, oktatói és kiképzői jelentkezhetnek, akik köznevelési intézményben, szakképző intézményben, rendvédelmi technikumban vagy a rendészeti felnőttképzés és továbbképzés rendszerében oktatnak.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2021. július 31. 24:00
Részletek

konferencia

Konferencia ajánló

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2021. június 24-én nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett RENDÉSZET A RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN – HÚSZ ÉVES A SZENT LÁSZLÓ NAPI KONFERENCIA címmel.
A konferencia célja: A járványügyi veszélyhelyzetre is tekintettel tudományos igényességgel áttekinteni mindazokat a társadalmi, állami kihívásokat, amelyek rendkívüli helyzetekben a közrend, a közbiztonság és az államhatár rendje védelmének, a rendészet működésének paramétereit meghatározhatják..
A konferenciára jelentkezőknek módjukban áll rendészetelméleti- és történeti, bűnüldözési, szakrendészeti, illetve migrációs tematikájú szekcióüléseken a konferencia címéhez kötődő tárgyban referátumot tartani. A tervezett előadás címét, tartalmának rövid, vázlatos leírásával 2021. május 28-ig kell megküldeni a szervezők részére.
Részletek
Program

konferencia

Tudományos pályázati felhívás

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet Társadalmi felzárkózás 2030 címmel, annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben. A pályázat meghirdetésének célja, hogy a kiírás nyomán született publikációkkal támogassuk a hazai felzárkózáspolitikát, a felzárkózási stratégia végrehajtását, értékelését. Pályaműveket az alábbi két témakörben lehet benyújtani:
I. Az uniós roma stratégiai keretekhez kapcsolódó problémafeltáró, elemző, a szolgáltatások fejlesztését, nyomon követését, értékelését szolgáló vizsgálatok, elemzések
II. Roma és hátrányos helyzetű családok helyzete a COVID-19 okozta krízis időszakában
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2021. október 3. 24:00
Részletek

konferencia

PhD (doktori) képzési pályázat

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2021/2022. tanévre. A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján..
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2021. szeptember 6. 24:00 Részletek

Megemlékezés Prof. Dr. Vókó Györgyről

Megemlékezés Prof. Dr. Vókó Györgyről

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. Dr. em. Vókó György 2021. április 5-én életének 75. évében elhunyt.
Professzor úr 1974-ben végzett a PTE Állam és Jogtudományi Karán, majd 1976-ban jogi szakvizsgát tett. Ügyészként 1977-től dolgozott, szakmai tapasztalatait a szélesebb tudományos közvéleménnyel 1983-óta osztotta meg, rendszeresen publikált a Belügyi Szemle, a Börtönügyi Szemle és az Ügyészségi Értesítő hasábjain. Gyakorlati és a vele párhuzamosan kiteljesedő kutatói munkáját 1983-ban Legfőbb Ügyészi Dicsérettel, 1987-ben Kiváló Munkáért Kitüntető jelvénnyel ismerték el. A Doktor Universitas címet 1989-ban nyerte el, 1991-ben az MTA Állam- és Jogtudományi kandidátusa címet, 1998-ben MTA PhD fokozatot szerzett. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán habilitált. 2004-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK és a Pécsi Tudományegyetem ÁJK egyetemi tanára lett. 2011. március 15-én, több mint három évtizedes ügyészségi szakmai és vezetői munkája, a büntetés-végrehajtási jog valamennyi területét átfogó kutatói, publikációs, szakmai tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, polgári tagozat kitüntetésben részesült. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kari Tanácsa 2011-ben a PPKE JÁK-emlékérmét adományozta részére, majd 2012-ben az MTA doktora címet nyerte el. Széleskörű tudományos és szakmai munkásságát általánosan elismerték.
Professzor úr a Belügyi Tudományos Tanács munkájában is aktívan részt vett, egyik központi alakja volt a tudományos építkező munkának. Hagyományt teremtett a kezdeményezésére létrejött MTA Büntetés-végrehajtási Albizottság és a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa közös szervezésében megvalósuló konferenciák életre hívásában. Személye garancia volt arra, hogy a belügyi tárcán megjelenő valamennyi tudományos szegmensben értékteremtő és szintetizált eredmények születhettek az elmúlt 10 évben.
Vókó György professzor halálával a 20-21. századi honi büntető jogtudomány jeles képviselője szállt sírba, akinek szerteágazó szakirodalmi és oktató munkássága mély nyomokat hagy a magyar tudomány történetében.

kotet

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe az Integritás a rendvédelem „SZEM”-ével – avagy a szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában című tanulmánykötet, amely a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001. azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” elnevezésű projekt Belügyminisztérium oldali tevékenysége eredményeként készült. A projektet részben a Belügyi Tudományos Tanács Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport keretében 2015-ben elindult kutatómunka alapozta meg..
Részletek

ülés

BTT ülés 2021. február 26.

A Belügyi Tudományos Tanács 2021. február 26-án tartotta meg ülését – a járványügyi helyzetre tekintettel - online formában. Dr. Felkai László közigazgatás államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntette a résztvevőket, és meghatározta a 2021. évre vonatkozó, a belügyi tudományos tevékenységgel kapcsolatos elvárásokat, prioritásokat. Ezt követően többek között megtörtént a BTT 2020. évi tevékenységének értékelése, és 2021. év munkatervének elfogadása.
Részletek

>

Megemlékezés Hoffmann Imréről

Türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után 2021. március 10-én elhunyt dr. Hoffmann Imre PhD nyugállományú tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium volt közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság volt főigazgató-helyettese, a Belügyi Tudományos Tanács tagja. 2012. július 16-án nevezték ki a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárává, amely állami vezetői feladatokat 2020. szeptember 30-ig látta el kimagasló hatékonysággal és szakértelemmel. Dr. Hoffmann Imre egész életpályája a közösségért, mások életének, életkörülményeinek jobbításáért, és adott esetben mások életének és javainak megóvásáért való áldozatos munkájáról szólt. Érdeklődési köre igen kiterjedt volt mind a tudomány, a természet, és a művészetek irányába. A tudomány világát érintő tevékenységek, valamint múltunk, hagyományaink életben tartásáért, közkinccsé tételéért és továbbviteléért megnyilvánuló elkötelezettsége végig kísérte az életpályáját. Dr. Hoffmann Imre nyugállományú tűzoltó altábornagyot a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti.

Kihelyezett ülés

PhD (doktori) képzési pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2021. évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. A képzés lehetőséget biztosít a tudományos fokozat megszerzésre, hozzájárulva az oktatói és kutatói elit utánpótlásához. A 2021/2022. tanévre kiírt doktori felvételi pályázati felhívással kapcsolatban az egyetem honlapján tájékozódhat a Tudományos élet, Doktori iskolák és képzések, Doktori képzés és fokozatszerzés, Doktori felvételi, 2021/2022 menüpont alatt.
A pályázat fizikai beérkezésének határideje: 2021. március 31.
Részletek

MRTT_OIF palyazat

Pályázati felhívás – gyakornoki rendszer

Ajánljuk a doktori iskolák hallgatói, kutatók szíves figyelmébe a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által meghirdetett pályázatot, amely lehetőséget biztosít a Belügyminisztériumban, valamint az önálló belügyi szerveknél – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt számára – gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2021. április 30.
Pályázati felhívás
Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Plakát

MRTT_OIF palyazat

MRTT Migrációs Tagozat, OIF és OIF TT közös tudományos pályázata

Ajánljuk szíves figyelmükbe az MRTT Migrációs Tagozata, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint az OIF Tudományos Tanács közös pályázatát. A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várják, amelyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.
A pályázat postára adásának határideje: 2021. szeptember 20. Részletek

konferencia

Scientia et Securitas folyóirat első száma

Megjelent a Scientia et Securitas című folyóirat első száma. A folyóirat alapítója a Belügyi Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége.
Az elektronikus, nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris folyóirat központi témája a biztonság.
Az első füzet az alábbi linken keresztül érhető el

konferencia

Belügyi Tudományos Tanács ülése
2020. november 27.

A Belügyi Tudományos Tanács ülésére, egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására 2020. november 27-én került sor.
Részletek

konferencia

Elismerésben részesült Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Belügyi Tudományos Tanács tagja

A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából Szent Adorján Érdemjel kitüntetésben részesült Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok úr, a Belügyi Tudományos Tanács tagja , aki 2020. szeptember 2-án vehette át elismerését a Belügyminisztérium márványaulájában.
A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!
Részletek

konferencia

Lezárult az NKE PhD-hallgatói számára kiírt pályázat

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács által a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására kiírt pályázatra összesen 28-an jelentkeztek. Bírálóbizottság döntése szerint az NKE valamennyi doktori iskolájából kerültek ki nyertes pályázók, összesen 9 hallgató kapott támogatást a bruttó 3 millió forintos keretösszegből.
Gratulálunk mind a Hadtudományi Doktori Iskola, mind a Katonai Műszaki Doktori Iskola, mind a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, mind a Rendészettudományi Doktori Iskola nyerteseinek!

konferencia

Scientia et Securitas folyóirat indulása

Scientia et Securitas címmel közösen indít folyóiratot a BTT és a DOSZ. Az elektronikus, nyílt hozzáférésű, multidiszciplináris folyóirat központi témája a biztonság. Főszerkesztője Németh Tamás akadémikus, a szerkesztőbizottság tagjai a különböző tudományterületek kvalifikált szakértői. Ez évben várható a folyóirat első számának megjelenése az Akadémiai Kiadó gondozásában.

konferencia

Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszere 2020

A Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszerének kuratóriuma 2020. június 12-én megtartotta ez évi ülését, amelyen - többek között - értékelték a 2019-es gyakornoki programot. A pályázati program résztvevői beszámoltak izgalmas kutatásukról és eredményeikről:
▶️A fogvatartottak képességprofil vizsgálata
▶️A korszerű kihallgatási interjútechnikák a bűnügyekben
▶️Migráció és bűnözés kapcsolata Ausztriában és Németországban.
A kuratóriumi ülésen elbírálták továbbá a 2020-as programra érkezett pályázatokat.
A Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztálya a gyakornoki rendszer összekötőinek és instruktorainak tartott felkészítő tájékoztatót 2020. június 26-án. Bemutatásra került a BTT új online pályázati felületének a gyakornoki rendszerrel kapcsolatos része, hiszen ez évtől már kizárólag ezen a felületen keresztül lehet pályázni és rögzíteni a különböző dokumentumokat, a gyakornokok és a fogadó szervek közötti együttműködést, értékelést (mint például megállapodás feltöltése, haladási napló vezetése, instruktori értékelés, hosszabbítás lehetősége).

konferencia

BTT a közösségi médiában

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Facebook oldalát, ahol a BTT hírein és rendezvényein túl többek között a belügyi tudományos élet eseményeiről és pályázati lehetőségekről tájékozódhatnak az érdeklődők.
Az oldal böngészéséhez kellemes időtöltést kívánunk!
Részletek

konferencia

A Belügyminisztérium csatlakozik a Magyar Tudományos Művek Tárához

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és Prof. Dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szolgáltatások biztosításáról, amely lehetővé teszi a Belügyminisztérium és az önálló belügyi szervek számára, hogy az országos, tudományos, hiteles bibliográfiai adatbázisban az ágazati tudományos kutatás, az oktatás és a művészeti és műszaki alkotások hiteles nyilvántartását és bemutatását.
Az MTMT-vel kapcsolatos ágazati feladatokat a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály látja el.

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe – a Büntetésvégre-hajtási Szervezet és a Belügyi Tudományos Tanács gondozásában – megjelent a Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója alkalmából című kötetet, amely a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 keretében megrendezett nagysikerű tudományos-szakmai konferencia értékeit hivatott megörökíteni.
Részletek

konferencia

Belügyi Tudományos Tanács ülése

A Belügyi Tudományos Tanács évértékelő, programalkotó ülésére 2020. március 6-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntőjét követően ismertette a Tanáccsal szemben támasztott követelményeket. Az eseményen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője beszámolt a BTT 2019. évi eredményről, továbbá ismertette a 2020. évi munkaterv-tervezetét. Ez követően a BTT keretein belül működő munkacsoportok vezetői, valamint a tudományos tanácsok elnökei számoltak be a 2019. évi tevékenységükről és a 2020. évi tervekről.
Részletek

konferencia

Konferencia ajánló

Tisztelt Érdeklődő!


Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a 2020. június 25. napjára a Pécsi Tudományegyetemen „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel előzetesen meghirdetett konferencia a kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmarad.

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe Dr. Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának Az új média és a szólásszabadság (Wolters Kluwer, Budapest, 2019) című legújabb könyvét. A kötet a demokratikus nyilvánosság szabályozásának kérdéseiről szól az internetes kapuőrök tevékenységének tükrében. A 21. században a nyilvános viták egyre inkább az interneten keresztül zajlanak, a legnagyobb platformok és vállalatok annyi felhasználóval és olyan gazdasági erővel, továbbá a nyilvánosság alakítására alkalmas akkora hatalommal rendelkeznek, hogy az példa nélküli a média korábbi történetében. Ha úgy tetszik, a Google-lal és a Facebookkal született meg a 21. század nyilvánossága.
Könyvismertetés

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Rendészettudományi szaklexikont, amelyet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatói és a felkért rendészeti szakemberek a Karvasy Ágoston Rendészetelméleti és Történeti Kutatóműhely keretében készítették el. A Szaklexikon arra vállalkozik, hogy a múlt, a jelen és a jövő rendvédelmi és rendészeti szerveinek tevékenységével összefüggő fogalmakat összegyűjtse, rendszerezze és közkinccsé tegye.
A kötet teljes terjedelemben

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések